Page 1 of 1
Takumi-Kun Series Niji Iro no Glass
Release info: Takumi Kun Series: Niji Iro no Garessu The Rainbow Colored Glass
Release info: Niji Iro No Garessu The Rainbow-Colored Glass