for copyright infregment report send us an email; go to contact us page

King Solomon's Mines (TV Movie 2004) Subtitles

Also Known As : Allan Quatermain et la pierre des ancêtres, As Minas do Rei Salomão, King Solomon's mines - Il tesoro maledetto, Kuningas Salomon kaivokset, Las minas del rey Salomón, Oi thisavroi tou Solomontos, Salamon király kincse, Ta oryheia tou vasilia Solomonta, King Solomon's Mines

Genre:  Action, Adventure, Fantasy


Movie Director:  Steve Boyum


Movie Stars:  Patrick Swayze, Alison Doody, Roy Marsden

Summary:  An adventurous quest for a treasure hidden in King Solomon's mines, based on H. Rider Haggard's timeless tale.