Page 1 of 1
She xing diao shou (Snake In The Eagle's Shadow 1978, Woo-ping Yuen)