Page 1 of 1
Kyuketsu dokuro sen - The Living Skeleton (1968, Hiroshi Matsuno)
The Living Skeleton