Page 1 of 1
Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaiju soukougeki