Page 1 of 1
Saikaku Ichidai Onna aka The Life of Oharu (1952)