Page 1 of 1
El intendente Sansho (Sansho dayu) - Mizoguchi (1954)